V rámci SAS pro rodiny s dětmi pracujeme s rodinami, které se potýkají se sociálním vyloučením a sovisejícícmi problémy – zejména špatnou bytovou situací, nezaměstnaností, zadlužeností. Péče o děti a jejich výchova je v takových podmínkách náročnější.

Poskytujeme zejména tyto služby:

  • vyzvedávání předškolních dětí v rodinách a doprovod do klubu (příprava rodiny na pravidelnou docházku do školy, budování návyku na vstávání a ranní vypravování dítěte)

  • práce v rodinách – „návštěvy s kufříkem“ - navštěvujeme rodiny s předškolními dětmi, které nechodí do žádného zařízení a hrajeme si s nimi přímo doma za přítomnosti rodičů, kteří se učí, jak si s dítětem hrát, aby podpořili jeho rozvoj

  • základní sociální poradenství, doprovod a pomoc při jednání s různými úřady a institucemi, zprostředkování potřebných kontaktů

  • materiální pomoc v případě akutní nouze (ve spolupráci s Národní potravinovou bankou)

Při poskytování SAS spolupracujeme s OSPODy a dalšími institucemi (např. školami). V současné době v rámci SAS spolupracujeme se 30 rodinami.

 

Projekt Andělský strom

Na podzim se již několik let zapojujeme do projektu Andělský strom, který organizuje Mezinárodní vězeňské společenství z. s. Díky tomuto projektu mají rodiče, kteří jsou momentálně ve výkonu trestu, možnost zaslat osobní dopis svým dětem, ke kterému je přidán dárek, zakoupený dobrovolným dárcem, a vše je před Vánocemi předáno dítěti.

Řada dětí, se kterými dlouhodobě pracujeme, má rodiče ve výkonu trestu, proto pro ně zajišťujeme účast v projektu.V rámci spolupráce na projektu zajišťujeme komunikaci s uvězněným rodičem i pečující osobou, koordinaci dobrovolníků nakupujících dárky, zabalení dárků, přiložení dopisu od rodiče a předání do rodiny. O projekt je velký zájem, každým rokem počet zapojených rodin stoupá. Rovněž každý rok zaznamenáme velkou vděčnost ze strany uvězněných rodičů.

V rámci nízkoprahového klubu pro děti od 6 do 15 let nabízíme zázemí dětem ze sociálně vyloučených romských komunit. Přijetí, jasná pravidla a nabídka rozmanitých volnočasových aktivit je stálou součástí naší služby. V každém klubu přinášíme dětem srozumitelnou formou poselství z Bible. Děti spolupracují na nabídce aktivit v klubu, s každým z nich individuálně pracujeme. Mezi pravidelné a oblíbené aktivity patří: sport v tělocvičně, výtvarka, pečení dobrot v kuchyni, společenské hry a rozhovory. Děti také využívají možnost doučování a pomoc při přípravě referátů.

V současné době klub více či méně pravidelně navštěvuje asi 40 dětí, ročně ho navštíví kolem stovky dětí.

Projekt „Obchůdek“

Děti získávají body za účast na klubu, aktivitu v rámci programu (zapojení do školní přípravy, zapojení do biblického programu zaměřeného na budování hodnot, aktivní trávení volného  času – např. výtvarná dílna s dohotoveným výrobkem, dohraná společenská hra, pečení v kuchyni i s následným úklidem, zorganizování menšího turnaje v tělocvičně apod.) Naším cílem je, aby si děti osvojovaly návyk dokončit započatou činnost, tzv. dotáhnout věci do konce. Získané body se evidují v docházce dětí. Lze je získat i za vlastní aktivitu mimo běžnou činnost. Negativní chování, které dítě nechce napravit ani po napomenutí, má za následek stržení bodů. Touto formou se snažíme srozumitelně sankcionovat projevy v chování a jednání dětí, které ohrožují ostatní děti i mravní vývoj samotného dítěte – lež, hrubá slova, agrese, kouření apod.

Každý měsíc probíhá pravidelný obchůdek, ve kterém si děti za získané body nakupují. V nabídce jsou kromě levnějšího zboží také produkty, které nelze zakoupit za body získané během jednoho měsíce. Děti se učí porozumět principu odložené spotřeby, která tvoří základ rozumného finančního chování. Za naspořené body si děti mohou zakoupit vstupenky do rodinného zábavního parku Bongo, vstupenku na motokáry nebo se zúčastnit atraktivního výletu.

Předškolní klub je určen pro děti od 4 let, které nenavštěvují žádné předškolní zařízení. Zaměřujeme se především na děti, které vyrůstají na komerčních ubytovnách města Brna. Předškolní klub je realizován v rámci projektu města Brna - Rovný přístup v předškolním vzdělávání - ve spolupráci s Apoštolskou církví v Brně.

Předškolní klub má v současné době kapacitu 15 přihlášených dětí. Probíhá od pondělí do čtvrtku 8:30 – 11:30. Náplň klubů tvoří přezouvání a mytí rukou po příchodu, přivítání, společná svačinka, čištění zoubků, předškolní příprava, biblické divadélko, hry, výtvarná dílnička. Po skončení bloku vyzvedávají děti jejich rodiče. Při vzdělávacích aktivitách používáme metodu pojmového učení Grunnlaget. Naším cílem je pomoci dětem doplnit potřebný rozvoj v oblasti celkového rozvoje – získat základní sociální, hygienické a společenské návyky, pomáhat dětem rozlišovat mezi dobrem a zlem. Pravidelný program je doplňován o společné pečení, malé výlety, návštěvu loutkového divadla, ZOO, vystoupení pro rodiče a další aktivity.

Součástí projektu jsou také setkání s rodiči, workshopy a další aktivity pro rodiče. Cílem těchto aktivit je podpořit u rodičů rodičovské kompetence, posílit zodpovědnost ve vztahu k výchově a vzdělávání jejich dětí, a také pomoci jim s případnými problémy v péči a výchově jejich dětí.

Díky spolupráci s další pomáhající institucí jsme dostali tip na bytový dům na ulici Francouzská, kde žije řada rodin s dětmi, které jsou sociálně vyloučené a ohrožené řadou rizikových faktorů (návykové látky, nezaměstnanost, dluhy, atd.). Po úspěšném vyjednávání se správcem objektu zde začal od léta jednou týdně probíhat biblický klub.  Místními obyvateli byla tato aktivita vesměs přijata dobře, klub navštívilo 20 různých dětí, 12 se účastní pravidelně. Obsahem klubů jsou biblické příběhy s důrazem na prevenci rizikových forem jednání, hry, soutěže, hra na kytaru a písničky, výtvarné a pohybové aktivity. Cílem klubu je působit na děti preventivně, předávat jim křesťanské hodnoty, motivovat je k práci na seberozvoji a aktivnímu přístupu k životu, ale také jim prostě dát najevo, že někoho zajímají, pomoci jim rozšířit obzory za vyloučenou lokalitu, ve které žijí. Dva chlapci z domu se zúčastnili letního tábora s dětmi z většinové společnosti.
Postupně navazujeme kontakty s rodinami dětí, které navštěvujeme a pomáháme řešit aktuální problémy.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení: 110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

nadace terezy maxove detemPodporovatel projektu Předškolní klub Klíček

 

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top